PIK Novosti
novosti, akcije, novi proizvodi...

POVRATAK

Prijava tražbina - dodatne upute / Claim registration – additional instructions

POSLOVNI BROJ SPISA I SUDSKA PRISTOJBA

Sukladno članku 257. Stečajnog zakona uz prijavu tražbina izvanrednom povjereniku sa na obrascu 18 u dva primjerka dostavlja i slijedeće:

 • Podatke za identifikaciju vjerovnika
 • Podatke za identifikaciju dužnika
 • Pravna osnova tražbine, iznos tražbine u kunama
 • Naznaka o dokazu za postojanje tražbine
 • Naznaku o postojanju ovršne isprave
 • Naznaku o postojanju postupka pred sudom

Prijavi tražbine se u prijepisu prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje.

S obzirom da je Obrazac br. 18. prvenstveno koncipiran za prijavu tražbina u stečajnim postupcima, na istom je predviđena rubrika "Poslovni broj spisa" u kojem možete upisati broj St-1138/2017. To je broj pod kojim je otvoren postupak izvanredne uprave koji se vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. Unošenje navedenog broja nije obveza, rubrika može ostati i prazna, tako da već poslane prijave tražbina koje nemaju upisani poslovni broj ne treba mijenjati.

Postupak izvanredne uprave vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, pod poslovnim brojem St-1138/2017, stoga bi taj broj vjerovnici trebali upisivati u rubriku "Poslovni broj spisa". Unošenje navedenog broja nije obveza, rubrika može ostati i prazna, tako da već poslane prijave tražbina koje nemaju upisani poslovni broj ne treba mijenjati.

Vezano za pristojbe, koje su prihod Državnog proračuna, prema Tar. br. 23. Zakona o sudskim pristojbama, za prijavu svake pojedine tražbine, vjerovnik plaća pristojbu u iznosu od 2% od vrijednosti potraživanja, ali ne više od 500,00 kuna, s tim da se kao pristojbena osnovica na prijave vjerovnika, uzima iznos tražbina kojeg prijavljuje vjerovnik.

Instrukcije za plaćanje u tuzemstvu:

https://sudovi.pravosudje.hr/tszag/index.php?linkID=23

 

DOCUMENT BUSINESS NUMBER AND COURT FEE

As stated in Article 257 of Bankruptcy Law, when registering claims to the Extraordinary Trustee on Form 18 in two copies, the following must be included as well:

 • Information for identifying the creditor
 • Information for identifying the debtor
 • Legal basis for the claim, the amount in HRK
 • Indication of proof of existence of the claim
 • Indication of proof of enforceable payment document in possession
 • Proof of existing procedure in court

The claim registration is accompanied by the documents originating the claim as proof of the claim itself.

Considering that Form 18 is primarily used for claim application under bankruptcy proceedings, it states “Business number of document” where creditors should enter St-1138/2017. This is the case number under which the Extraordinary Administration is led by Zagreb Commercial Court. Entering this number is not mandatory, therefore this information can be left out when registering the claim, so all the claims that have been registered and their documents already sent do not need to be modified.

Regarding the Court Fees that are the revenues of the State Budget, according to Tariff no. 23 of the Law on Court Fees, to register each individual claim the creditor pays a fee in the amount of 2% of the claim, but no more than 500 kn. The amount that is the basis for determining the fee is the amount of claims that the creditor is registering.

Instructions for paying Court Fees:

Court Fee payment from abroad

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Account number: (CC) 1001005-1863000160

Model: HR64

Reference number: 5045-20735-VAT (only as numerical value, without letters or hyphens), or 5045-20735-case business number (case number should be entered as a numerical value – in this case 113817)

Beneficiary: Ministarstvo financija, Trgovački sud u Zagrebu  (Ministry of Finance, Zagreb Commercial court)

Description of payment: Sudska pristojba (Court Fee), Full VAT number

https://sudovi.pravosudje.hr/tszag/index.php?linkID=23

PIK Vrbovec je najveća mesna industrija u Hrvatskoj s više od 80 godina tradicije u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina.

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se na naš newsletter i dobit ćete ravno u vaš e-mail sandučić ekskluzivne novosti koje nećete naći nigdje drugdje!

Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka
Opći uvjeti korištenja
Obavijest o korištenju kolačića