PIK Novosti
novosti, akcije, novi proizvodi...

POVRATAK

Poziv i uputa vjerovnicima za prijavu tražbina / Call and instructions to creditors to register claims

Poziv i uputa vjerovnicima za prijavu tražbina temeljem rješenja St-1138/17 od 10.4. 

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, St-1138/17, od dana 10. travnja 2017. otvoren je postupak izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor d.d. i njegovim povezanim i ovisnim društvima sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u Trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: Zakon o postupku izvanredne uprave). Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, odnosno najkasnije do 09. lipnja 2017. godine. Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da izvanrednog povjerenika obavijeste o svojim pravima, u skladu s odredbama čl. 258 Stečajnog zakona, u gore navedenom roku.

Zakon o postupku izvanredne uprave za prijavu tražbina nalaže korištenje obrazaca propisanih Stečajnim zakonom, što se vidi iz njihovog naziva. Za otklanjanje svake sumnje navodimo da su Agrokor d.d. i njegova povezana i ovisna društva u postupku izvanredne uprave, a ne u stečaju.

Kako bismo operativno pomogli kod pripreme prijave tražbina i omogućili njihovu brzu obradu, pozivamo vjerovnike PIK Vrbovec – Mesna industrija, d.d. da se jave Zrinki Markovinović, zrinka.markovinovic@pik-vrbovec.hr, 01/2794-613 radi usklađivanja iznosa otvorenih stavaka na dan 9. travnja 2017. godine.

Kako bi se usklade provodile u što kraćem roku, molimo vjerovnike da pripreme razradu otvorenih potraživanja na dan 9. travnja 2017. u elektronskom obliku (ukoliko je moguće u excel formatu). Navedeno nije zakonska obveza, a podatke koji će biti uključeni u analitici otvorenih potraživanja na dan 9. travnja 2017. definirali bismo u komunikaciji s Vama.

Pozivamo vjerovnike da za pripremu usklade ispune i obrazac 19. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava (čl. 259. st. 1. SZ)., koji se nalazi u prilogu. 

Nakon usklađivanja, PIK Vrbovec – Mesna industrija, d.d. izdat će vjerovniku potvrdu o usklađenom iznosu otvorenih stavaka na navedeni datum, čime će obrada prijavljenih potraživanja biti jednostavnija, jer neće iziskivati dodatno usklađivanje između kompanije i vjerovnika. Ovu ispravu potpisat će Rukovoditelj službe računovodstva, Snježana Mrazović, kako bi se potvrdila njezina vjerodostojnost.

Nakon pribavljanja potvrde salda na dan 9. travnja 2017. godine, samu prijavu tražbina treba izvršiti ispunjavanjem obrasca 18. Prijava tražbine u stečajnom postupku (čl. 257. st. 1. SZ), sukladno članku 32. Zakona o postupku izvanredne uprave, koji se nalazi u prilogu te uputiti na adresu Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb s naznakom ''prijava - za izvanrednog povjerenika“ u dvije kopije, sukladno odredbama Stečajnog zakona. Jedna kopija je za potrebe Trgovačkog suda.

Prijavljuju se sve tražbine koju su postojale na dan 9. travnja 2017. godine, i dospjele i nedospjele, te neovisno da li su, u cijelosti ili djelomično, naknadno podmirene.

Za sva operativna pitanja, molimo kontaktirajte Snježanu Mrazović, snjezana.mrazovic@pik-vrbovec.hr, 01/2794-767.

 

Call and instructions to creditors to register claims pursuant to Decision St-1138/17 dated 10 APR

Pursuant to the Decision of the Zagreb Commercial Court, St-1138/17 dated 10 April 2017, the procedure of Extraordinary Administration was initiated over debtor Agrokor and its related and dependent companies in accordance with the Law for the Extraordinary Administration for Companies with Systemic Importance for the Republic of Croatia (hereafter: Law for the Extraordinary Administration). All creditors are called upon to register their claims to the Extraordinary Trustee within 60 days of the initiation of procedure of Extraordinary Administration and lasting until 9 June 2017. Both creditors with separate satisfaction rights and those with exclusion rights are called upon to inform the Extraordinary Trustee about their rights, per stipulations of article 258 of the Bankruptcy Act, in stated time frame.

In order that PIK Vrbovec operationally assists with the preparation of registering of claims and provides its faster processing, creditors are directed to contact PIK Vrbovec d.d. on the following contacts: e-mail: sanja.musak@pik-vrbovec.hr or phone: +385 1 2794 602, in order to harmonize the amounts of unresolved claims dated 9 April 2017.

In order to faster the registering of claims, creditors are kindly asked to prepare elaboration of outstanding claims on 9th April 2017 in electronic form (if possible in excel format). Afore-mentioned is not a legal obligation and the data that will be included in analytics of outstanding claims on 9 April 2017 we would define in communication with you.

This can be further assisted by filling out form 19. Table of reported claims, separate satisfaction rights and exclusion rights (article 259, item 1 of the Bankruptcy Act). Please find the forms below.

After the adjustment of claims, PIK Vrbovec d.d. will issue to creditor the document in which confirms the amount of the claim on that date, by which the processing of registered claims will be easier whereas it will not require additional harmonization between company and its creditors. This document will be signed by Accounting Director Mrs. Snježana Mrazović, to confirm its authenticity.

After obtaining confirmation of balance on 9 April 2017, claim reports should be completed by filling out form 18. Claim application in bankruptcy proceedings (article 257, item 1 of the Bankruptcy Act) pursuant to article 32 of the Law for the Extraordinary Administration, which is attached and must be sent to Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb with label “Report – for Extraordinary Trustee” in two copies, per stipulations of the Bankruptcy Act. One copy is for the Commercial court.

All outstanding claims on 9 April 2017, due and undue, notwithstanding if they are afterwards paid in whole or partly, need to be registered.

For all operative inquiries, please contact Mrs. Sanja Kopsejak-Mušak, phone: +385 1 2794 602.

PIK Vrbovec je najveća mesna industrija u Hrvatskoj s više od 80 godina tradicije u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina.

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se na naš newsletter i dobit ćete ravno u vaš e-mail sandučić ekskluzivne novosti koje nećete naći nigdje drugdje!

Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka
Opći uvjeti korištenja
Obavijest o korištenju kolačića